Privacy Policy & Terms Of Use
นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์

Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

WUTHISOFT (“วุฒิซอฟต์”) ตระหนักว่าข้อมูลความลับของผู้ใช้เว็บไซต์เป็นข้อมูลที่สำคัญมากต่อผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.wuthisoft.com และเว็บไซต์ภายใต้โดเมนหลักนี้ (Subdomain) โดยมิต้องแจ้งชื่อของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ต่อวุฒิซอฟต์ ยกเว้นกรณีเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของทางวุฒิซิฟต์ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ที่สามารถแสดงถึงตัวบุคคลของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ และเพื่อรับผิดชอบและยอมรับข้อตกลงการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธ์ของโปรแกรม

วุฒิซอฟต์ จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และข้อมูลลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของวุฒิซอฟต์ www.wuthisoft.com และจะไม่จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายเท่านั้น

Terms Of Use
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์นี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้
การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของ www.wuthisoft.com และเว็บไซต์ภายใต้โดเมนหลักนี้ (Subdomain) ข้อมูลทั้งหลายที่ถูกดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) เป็นสิทธิของ WUTHISOFT (“วุฒิซอฟต์”) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยวุฒิซอฟต์และปรากฏในรูปแบบเฉพาะของเว็บไซต์ www.wuthisoft.com ซึ่งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่าวุฒิซอฟต์ รวมถึงเครื่องหมายและชื่อสินค้าของวุฒิซอฟต์ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของวุฒิซอฟต์ สำหรับบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนตัว และ การใช้งานที่มิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากวุฒิซอฟต์

ความลับ
ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของวุฒิซอฟต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความลับดังกล่าวจากหัวข้อ Privacy Policy ข้างต้น
การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
วุฒิซอฟต์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และวุฒิซอฟต์ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ วุฒิซอฟต์สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของวุฒิซอฟต์ทางอินเทอร์เน็ต
กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย
Last Modified Date: 15 Mar 2016 16:20:55