News Detail
รายละเอียดข่าวสาร

New Release: iStore Xpress 2.1 (Build 1150) รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)

What's New In Version 2.1 (Build 1150)
  1. แก้ไขวิธีการบันทึกตรวจรับสินค้าโดยแยกปุ่มคำสั่งจากหน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อออกไปไว้ที่ทูลบาร์คำสั่งแทน เพื่อลดความสับสนและแยกขั้นตอนการบันทึกตรวจรับสินค้าออกจากการแก้ไขข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้า
  2. เพิ่มการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ปิดใช้งานโปรแกรม (Auto backup on close)
  3. เพิ่มรายงานสรุปยอดขายเงินสดรายวัน เป็นการสรุปยอดขายสุทธิ ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น โดยสรุปยอดออกมาเป็นวันๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  4. เพิ่มการพิมพ์ข้อมูลจากตารางข้อมูลในทุกๆ หน้าที่มีการแสดงข้อมูลในตารางแบบ GridView โดยในหน้าแสดงผลการพิมพ์สามารถปรับรูปแบบการพิมพ์ (Page Setup) ได้ตามต้องการ
  5. ปรับปรุงการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท โดยเปลี่ยนจาก Web Service ไปใช้ WebApi แทน

Download เวอร์ชั่น 2.1