News Detail
รายละเอียดข่าวสาร

การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (Sign up) และการขอตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset password)

ระบบบัญชีสมาชิกผู้ใช้ เป็นทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ สำหรับให้บริการทางด้านข้อมูลต่างๆ และใช้ในการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) ผ่านทางอินเตอร์เนทของโปรแกรม iStore Xpress ทั้งในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และรุ่นสำหรับผู้บริจาคแบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume) ส่วนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบส่วนบุคคล (Donor License - Personal) ก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลใบอนุญาตของตนเองเพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียนได้ หากเกิดกรณีหาใบอนุญาตไม่เจอหรือทำใบอนุญาตสูญหาย

ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ และรายละเอียดงานต่างๆ ในส่วนของบัญชีสมาชิก ให้ดูจากคลิปวีดีโอด้านล่างนี้