License
ใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรม iStore Xpress© เป็นโปรแกรมอันมีลิขสิทธิ์ ผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการจะนำโปรแกรมไปใช้งานจริงๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ และศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลในทุกๆ ด้านของโปรแกรมอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังจากการใช้งานโปรแกรม
ความเป็นมาของโปรแกรมในแต่ละรุ่น

เมื่อตอนเริ่มแรกโปรแกรมมีเพียงรุ่นเดียว คือรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และลงทะเบียนโปรแกรมด้วยรหัสลงทะเบียน (Activation code) โดยแต่ละเครื่องจะมีรหัสลงทะเบียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นอายุการใช้งานของแต่ละสิทธิ์จึงเท่ากับอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ลงทะเบียน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ลงทะเบียนเสียหรือต้องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ก็จะต้องขอสิทธิ์หรือขอรหัสลงทะเบียนใหม่

หลังจากโปรแกรมประกาศหยุดพัฒนาไปแล้วตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.7 และมีผู้บริจาคจำนวนหนึ่งที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาด้วยยอดเงินระดับสูงตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้พัฒนาจึงคิดว่าน่าจะทำรุ่นพิเศษขึ้นมาเพื่อเป็นโบนัสและเป็นหลักประกันว่าจะสามารถใช้โปรแกรมได้ตลอดไป โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ลงทะเบียน จึงได้สร้างรุ่นผู้บริจาค (Donor Edition) ขึ้น โดยเริ่มที่เวอร์ชั่น 1.0.8 (พัฒนาต่อจากเวอร์ชั่น 1.0.7) และเปลียนรูปแบบการลงทะเบียนไปใช้แบบใบอนุญาตส่วนบุคคล (License - Personal) โดยจะมีรหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) สามารถนำไปใช้กับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เพราะ Serial Number สร้างมาจากรหัสประจำตัวประชาชนและชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับอนุญาตนั่นเอง

ต่อมาเมื่อโปรแกรมแพร่หลายและมีผู้ใช้มากขึ้น ประกอบกับผู้พัฒนาไม่มีเวลาเพียงพอและไม่สะดวกในการแจกรหัสลงทะเบียน (Activation code) ฟรี ให้กับผู้ใช้ทางอีเมล ผู้พัฒนาจึงได้สร้างเว็บไซต์และเขียนเว็บเซอร์วิส (Web services) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนท โดยให้ผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมไปลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ เพื่อใช้บัญชีของตนในการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนท ทั้งนี้ยังได้เพิ่มวิธีการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เนทกับรุ่นผู้บริจาค (Donor Edition) แบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (License - Volume) เพื่อให้ผู้บริจาคที่มียอดไม่ถึง 1,000 บาท สามารถใช้โปรแกรมในรุ่นผู้บริจาคได้

สำหรับโปรแกรม iStore Xpress จัดอยู่ในโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (Freeware) เนื่องจากไม่มีนโยบายที่จะนำออกจำหน่ายหรือออกขายในเชิงพาณิชย์ และไม่มีทีมงานคอย Support ดูแล จึงจำกัดให้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจของตนเองได้เท่านั้น เนื่องจากระบบโปรแกรมออกแบบมาจากร้านขายของขนาดเล็ก เช่น ร้าน Gift Shop จึงมีข้อจำกัดและอาจนำไปใช้กับกิจการค้าบางประเภทไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรม จำเป็นจะต้องทำการทดลองใช้ให้แน่ใจก่อนว่าโปรแกรมมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งาน และเมื่อแน่ใจแล้วว่าสามารถใช้ได้กับกิจการของตนเองและต้องการนำไปใช้งานจริงๆ ถึงค่อยไปลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมแบบถาวร (Activation)

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมให้ใช้ฟรีและไม่ได้สร้างเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องล็อคส่วนการทำงานใดๆ ไว้ เหมือนกับโปรแกรมที่ขายตามท้องตลาด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนลงทะเบียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมมีช่วงเวลาทดลองใช้อันยาวนั้น (99 วัน) และสามารถใช้งานเต็มรูปแบบได้ทันที การลงทะเบียนโปรแกรมเป็นเพียงการไม่ไปเช็ควันหมดอายุเท่านั้น ไม่มีผลต่อระบบการใช้งานของโปรแกรมแต่อย่างใด ดังนั้นในรุ่นผู้ใช้ฟรีจึงมีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องใช้งานโปรแกรมไม่น้อยกว่า 45 วัน ถึงจะสามารถลงทะเบียนโปรแกรมได้ เพื่อกรองเฉพาะผู้ที่นำโปรแกรมไปใช้งานจริงๆ เท่านั้น

ใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมในแต่ละประเภท

ใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

Free License (ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ฟรี)
เป็นใบอนุญาตของโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) โดยผู้ใช้ฟรีจะได้รับสิทธิ์การใช้งานจำนวน 2 สิทธิ์ และแต่ละสิทธิ์มีอายุการนำกลับมาใช้ใหม่เท่ากับ 3 ปี ซึ่งเพียงพอสำหรับ 1 กิจการหรือ 1 ร้าน ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ ส่วนอีก 1 สิทธิ์ที่เหลือเผื่อสำรองไว้กรณีที่สิทธิ์แรกใช้ไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อนครบอายุการนำกลับมาใช้ใหม่ (3 ปี) ก็จะได้นำสิทธิ์ที่ 2 มาลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ใช้แทนต่อไป และเมื่อสิทธิ์แรกที่ใช้ไปครบกำหนดอายุการนำกลับมาใช้ใหม่หรือครบ 3 ปี สิทธิ์นั้นก็พร้อมสำหรับการนำไปใช้ลงทะเบียนกับเครื่องใหม่ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 เสียอีกก็สามารถนำสิทธิ์แรกมาใช้ลงทะเบียนได้ ทำสลับกันเช่นนี้เรื่อยไป ก็จะเห็นว่าภายใน 3 ปี ถ้าเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกินสองเครื่อง ก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมแบบต่อเนื่องตลอดไป โดยไม่ต้องเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเลย

Donor License - Volume (ใบอนุญาตสำหรับผู้บริจาคแบบตามจำนวนสิทธิ์)
เป็นใบอนุญาตของโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) โดยจะได้รับสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนเงินบริจาคสะสมตามอัตราที่กำหนดไว้ และอายุของสิทธิ์ในการนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของยอดบริจาคสะสมเช่นกัน ยิ่งยอดบริจาคสะสมสูง สิทธิ์ก็จะมีอายุการนำกลับมาใช้ใหม่เร็วขึ้น นั่นก็หมายถึงถ้ามีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีอายุใช้งานยาวนานกว่าอายุการนำกลับมาใช้ใหม่ของสิทธิ์ ก็จะสามารถลงทะเบียนโปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่องโดยใช้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

Donor License - Personal (ใบอนุญาตสำหรับผู้บริจาคแบบใบอนุญาตส่วนบุคคล)
เป็นใบอนุญาตของโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) ใบอนุญาตส่วนบุคคลเป็นการให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนใบอนุญาตและทายาทตามกฏหมายใช้ได้เท่านั้น และเป็นใบอนุญาตประเภทเดียวที่ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน คือสามารถนำข้อมูลใบอนุญาตไปใช้ลงทะเบียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัด แต่จะมีการจำกัดสิทธิ์เกี่ยวกับกิจการที่นำไปใช้ โดยจะต้องนำไปใช้ในกิจการที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของกิจการเองได้เท่านั้น ไม่ใช่กิจการของญาติพี่น้อง หรือเพื่อกิจการของบุคคลอื่น และผู้ถือใบอนุญาตจะต้องเป็นเจ้าของกิจการเอง ไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงาน หากนำไปใช้ในกิจการที่เป็นนิติบุคคล ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องมีหุ้นส่วนมากกว่าบุคคลอื่นและจะต้องมีอำนวจควบคุมตามกฏหมายได้เท่านั้น โดยใบอนุญาตส่วนบุคคล สิทธิ์จะติดตามตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของไป หากเจ้าของใบอนุญาตไม่มีส่วนในกิจการนั้นแล้วหรือได้ขายกิจการนั้นออกไปแล้ว กิจการนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามใบอนุญาตนี้อีกต่อไป ดังนั้นใบอนุญาตส่วนบุคคล ในการลงทะเบียนจะต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและชื่อ-นามสกุลจริงของบุคคลเท่านั้น เพื่อแสดงตัวตนและเพื่อรับผิดชอบและยอมรับข้อตกลงการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธ์ของโปรแกรม

สรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ของใบอนุญาตสำหรับผู้บริจาค (Donor License)

 • ใบอนุญาตส่วนบุคคล (Personal) เป็นใบอนุญาตสำหรับผู้เป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น และนำไปใช้กับทุกกิจการที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้น
 • ใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Volume) จะอนุโลมให้นำไปใช้ได้กับทุกกิจการ แต่เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น เช่น มีหุ้นส่วนร่วมทุน มีส่วนแบ่งผลกำไร หรือ มีหน้าที่การงานอยู่ในกิจการนั้น

ตารางสรุปสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม iStore Xpress© ของผู้ใช้ฟรีและผู้บริจาค เริ่มใช้ 20 มิถุนายน 2559

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนโปรแกรม iStore Xpress©

โปรแกรม iStore Xpress มีข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการลงทะเบียนตามรุ่นของโปรแกรมดังนี้

รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition)

 1. ดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่น Free Edition ไปติดตั้งและทดลองใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน
 2. เมื่อใช้งานโปรแกรมครบ 45 วันแล้ว ให้ไปลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (Sign up) ที่เว็บไซต์ของโปรแกรม iStore Xpress http://istorexpress.wuthisoft.com เมื่อทำการลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้แล้ว จะต้องเข้ามาเปิดใช้งานบัญชีและผ่านการตรวจสอบจาก Admin ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน โดยขั้นตอนนี้จะมี Admin เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ หากถูกเตือนเป็นครั้งที่ 3 บัญชีจะถูกระงับการใช้งานทันที
  ข้อควรทราบ:
  - การกรอกข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือไม่จากเจ้าของลิขสิทธิ์
  - การลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้ (Sign up) ผู้ที่ใช้โปรแกรมจะต้องเป็นคนสมัครและจัดการข้อมูลบัญชีของตนด้วยตนเอง ห้ามให้ผู้อื่นทำให้ หรือทำให้ผู้อื่น
  - สงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้มี 1 บัญชีต่อบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้น หากมีหลายบัญชี จะถูกระงับการใช้งานทุกบัญชี
 3. เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกผู้ใช้และผ่านการตรวจสอบจาก Admin เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรี ในส่วนเมนู Licenses ภายในบัญชีของตนเอง
  ข้อควรทราบ:
  - ท่านจะสามารถบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรีได้หลังจากทำการเปิดใช้งานบัญชีผ่านไปแล้ว 36 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ทำการเปิดใช้งานบัญชี เช่น ถ้าเปิดใช้งานบัญชีเมื่อเวลา 7.00 น. ของวันที่ 1 ท่านจะสามารถบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรีได้ในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 2 เป็นต้น
  - หากกรณีข้อมูลลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบจาก Admin และถูกเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ เวลาก็จะเริ่มต้นนับใหม่หลังจากได้เข้ามากรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 4. เมื่อบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรีเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์ (Activation using account via internet) ได้ทันที
  ข้อควรทราบ:
  - โปรแกรมจะสามารถทำการลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 45 วัน บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
  - โปรแกรมจะต้องเป็นรุ่น Free Edition เวอร์ชั่น 1.2 (Build 1080) ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนเวอร์ชั่นเก่าจะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกแล้ว
หมายเหตุ:
 1. สำหรับผู้ใช้ฟรี ลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนทได้วิธีเดียว
 2. การลงทะเบียนโดยวิธีใส่รหัสลงทะเบียน (Activation code) สงวนสิทธิ์สำหรับผู้บริจาคใช้เท่านั้น โดยให้ส่งคำขอ Activation code ไปยังอีเมล wuthisoft@gmail.com พร้อมทั้งคัดลอก (Copy) รหัสเครื่อง (Device ID) และแจ้งรายละเอียดการโอนเงินบริจาคไปกับอีเมลด้วย โดยปกติจะได้รับ Activation code ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง
 3. กรณีทำการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ทันวันหมดอายุ ถ้าต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้ไปดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่น Donor Edition มาติดตั้งใช้งานชั่วคราวก่อนได้ และเมื่อพร้อมสำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมรุ่น Free Edition ก็ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมรุ่น Donor Edition ออก แล้วลงโปรแกรมรุ่น Free Edition กลับไปเหมือนเดิมแล้วทำการลงทะเบียนโปรแกรม

ตัวอย่างคลิปวิดีโอการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์ (Activation using account via internet)

รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)

สำหรับโปรแกรมในรุ่นสำหรับผู้บริจาคนี้ สามารถลงทะเบียนโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่มีการกำหนดว่าจะต้องทดลองใช้เป็นเวลากี่วันก่อน เพราะถือว่าผู้ที่จะสามารถใช้โปรแกรมในรุ่นนี้ได้ จะต้องทดลองใช้เป็นอย่างดีแล้วและแน่ใจแล้วว่าโปรแกรมมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งาน หรือเคยใช้โปรแกรมในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรีมาก่อนเป็นอย่างดีแล้ว หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากการบริจาคเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการพัฒนามา

 1. ดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่น Donor Edition ไปติดตั้งใช้งาน โดยครั้งแรกที่เปิดใช้งานโปรแกรม ให้สร้างข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมตามประเภทใบอนุญาต ดังนี้
  แบบใบอนุญาตส่วนบุคคล (Donor License - Personal)
  License Type:
  Personal
  Register ID:
  รหัสประจำตัวประชาชน (รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ของประเทศไทยเท่านั้น)
  Register Name:
  ชื่อ-นามสกุล (ชื่อและนามสกุลจริงตามบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องมีคำนำหน้า เช่น “วรวุฒิ วิสุทธิประสิทธิ์”)
  แบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume)
  License Type:
  Volume
  Register Name:
  ชื่อ-นามสกุล (หลังจากทำการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนทแล้วจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ-นามสกุลตามบัญชีสมาชิกผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้)
  Register Email:
  Email address (อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้)
  หมายเหตุ:
  - สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาต หรือเพียงเพื่อทดลองใช้งาน หรือเป็นการใช้งานชั่วคราวเท่านั้น ให้สร้างข้อมูลลงทะเบียนเป็นแบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Volume)
  - สำหรับผู้บริจาคที่เป็นบุคคลต่างด้าว หรือบุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นนิติบุคคล จะลงทะเบียนได้เฉพาะแบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (License - Volume) ได้เท่านั้น
 2. แจ้งขอรับใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้บริจาคไปที่อีเมล wuthisoft@gmail.com พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินบริจาค เช่น ธนาคาร จำนวนเงิน วันและเวลาที่ทำการโอน หรือรูปสลิปใบโอนเงินก็ได้ โดยให้ใช้ชื่ออีเมลที่ต้องการจะใช้ในการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ หรือถ้ามีบัญชีสมาชิกผู้ใช้อยู่แล้ว ก็ให้ใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นั้น ใช้ในการแจ้งขอรับใบอนุญาตการใช้งาน
  สำหรับผู้บริจาคที่เข้าเงื่อนไขแบบใบอนุญาตส่วนบุคคล (Donor License - Personal) คือมียอดบริจาคสะสมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และเข้าเงื่อนไขแบบใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ได้กำหนดไว้ ผู้ออกใบอนุญาตจะส่งเมลกลับไปเพื่อให้ผู้ขอใบอนุญาตรับทราบข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม และรับรองเงื่อนไขของใบอนุญาตส่วนบุคคล โดยให้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลลงทะเบียน "ISXRegisterInfo.txt" มาด้วย หากข้อมูลลงทะเบียนถูกต้อง จะจัดส่งใบอนุญาตส่วนบุคคลเป็นไฟล์เอกสาร PDF พร้อมทั้งคำแนะนำการลงทะเบียนโปรแกรมกลับไปให้ทางอีเมล สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกผู้ใช้ ทาง Admin จะเป็นคนสร้างบัญชีและทำรายการให้ทั้งหมด (สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน อาจต้องใช้เวลา 1-2 วันทำการราชการ เนื่องจากต้องส่งรหัสประจำตัวประชาชนและชื่อ-นามสกุลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันความถูกต้องของบุคคลก่อนออกใบอนุญาต)

  เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคล (Donor License - Personal)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอใบอนุญาต (เจ้าของกิจการ) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรอง ประกอบด้วยข้อความรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขของใบอนุญาตส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนการค้า
  3. ไฟล์ข้อมูลลงทะเบียน (ISXRegisterInfo.txt) ซึ่ง Save จากหน้า Register Product ของโปรแกรม iStore Xpress (รุ่นสำหรับผู้บริจาค) โดยจะต้องสร้างข้อมูลลงทะเบียน ให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วยรหัสประจำตัวประชาชน (Register ID) และชื่อ-นามสกุล (Register Name)
  สำหรับผู้บริจาคที่เข้าเงื่อนไขแบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume) คือมียอดบริจาคสะสมตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ผู้ออกใบอนุญาตจะบันทึกใบอนุญาตและรายการสิทธิ์การใช้งานในฐานข้อมูลของบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกผู้ใช้ ทาง Admin จะเป็นคนสร้างบัญชีและทำรายการให้ทั้งหมด) โดยจะส่งข้อมูลรายการสิทธิ์การใช้งานและคำแนะนำการลงทะเบียนโปรแกรมกลับไปให้ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง
 3. เมื่อได้รับการแจ้งใบอนุญาตกลับมาทางอีเมลแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนโปรแกรมตามคำแนะนำที่ส่งมาพร้อมกับอีเมล โดยจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันตามประเภทใบอนุญาตดังนี้
  ใบอนุญาตส่วนบุคคล (Donor License - Personal)
  เมื่อได้รับใบอนุญาตที่เป็นไฟล์เอกสาร PDF มาแล้ว ให้นำ Serial Number บนใบอนุญาตมาใช้ลงทะเบียน ซึ่งใบอนุญาตประเภทนี้จะใช้วิธีการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยการใส่รหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) ได้วิธีเดียว ส่วนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ที่เปิดไว้ จะใช้เป็นฐานข้อมูลให้ผู้ใช้เข้าไปดูข้อมูลใบอนุญาตของตนเอง หากเกิดกรณีทำใบอนุญาตสูญหาย หรือลืมรหัสลงทะเบียน ก็สามารถเข้าไปดูและนำมาใช้ในการลงทะเบียนได้
  ใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume)
  เมื่อได้รับแจ้งรายการสิทธิ์ทางอีเมลแล้ว สำหรับผู้ที่มีบัญชีสมาชิกผู้ใช้อยู่ก่อนแล้วและได้ทำการเปิดใช้งานบัญชีเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนทได้ทันที ส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกผู้ใช้ Admin จะเป็นผู้สร้างบัญชีสมาชิกให้ และให้ผู้ใช้เข้าไปเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกของตนเอง เมื่อผ่านการตรวจสอบจาก Admin ถึงจะสามารถลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนทได้
  หมายเหตุ:
  - การกรอกข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือไม่จากเจ้าของลิขสิทธิ์
  - กรณีที่เป็นการเปิดใช้งานบัญชีครั้งแรก หรือถูกเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ หรือผู้ใช้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile) จะสามารถลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนทได้ หลังจากทำการเปิดใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลผ่านไปแล้ว 6 ชั่วโมง เพื่อให้เวลา Admin เข้ามาตรวจสอบข้อมูล

Last Modified Date: 24 Apr 2017 17:30:20