iStore Xpress©Freeware

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

โปรแกรมสำหรับกิจการประเภทซื้อมา-ขายไป ประกอบไปด้วยระบบจัดซื้อ ควบคุมสต๊อคสินค้า ระบบขายสินค้า ระบบส่งเสริมการขาย ระบบรายรับ-รายจ่ายอื่นๆ และรายงานผลการดำเนินงาน